Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 I. Všeobecné ustanovenia 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim: Ametist Slovakia, s.r.o., Továrenská  1402, 01841 Dubnica nad Váhom, IČO: 36346250, IČ DPH: SK2022042660, zapísaná v OR Trenčín, vl. číslo 15870/R, odd. Sro.  (ďalej len "prevádzkovateľ") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len "e-shop").
 2. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v e-shope za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, ktorú prevádzkovateľ potvrdením objednávky akceptuje. Potvrdenie objednávky bude kupujúcemu doručené prostredníctvom e-mailu.
 3. Predávajúci je oprávnený zmeniť obchodné podmienky, ktoré nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred účinnosťou nových obchodných podmienok sa riadia obchodnými podmienkami platnými a účinnými do vzniku týchto zmluvných vzťahov.
 4. Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-shopu.
 5. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu.
 6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu.
 7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohoto tovaru, spracovaný systémom obchodu.
 8. Registráciou sa rozumie zaregistrovanie zákazníka pred objednávkou tovaru.

 II. Objednávanie tovaru 

 1. Objednávanie v e-shope funguje prostredníctvom nákupného košíka.
 2. Pri objednávke tovaru kupujúci vyplní povinné polia vo formulári, inak nebude možné objednávku  potvrdiť.
 3. Objednávky sú do systému zaraďované v poradí v akom prichádzajú.
 4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé úplné vyplnenie, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, ktoré umožnia bezproblémové doručenie zásielky.
 5. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú záväzné.
 6. Potvrdením elektronickej objednávky operátorkou dôjde k akceptácii návrhu na uzatvorenie zmluvy predávajúcim. Momentom akceptácie návrhu na uzatvorenie zmluvy dôjde k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Účinnosť akceptácie nastáva okamihom prevzatia a zaplatenia tovaru kupujúcim.
 7. Prijatie elektronickej objednávky a každá zmena jej statusu je oznámená kupujúcemu prostredníctvom operátorky.
 8. Kupujúci má možnosť objednávku zrušiť alebo zmeniť len v prípade, že status objednávky nebol operátorkou oznámený ako – expedované.
 9. Zmeny alebo zrušenie objednávky je akceptované výlučne písomnou formou prostredníctvom e-mailu.
 10. Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nebude ho možné doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní prevádzkovateľ kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.
 11. Hodnota tovaru uvedená na potvrdenej objednávke je konečná.
 12. V prípade akciových ponúk, obmedzených objednávkou v hodnote stanovenej v podmienkach akcie, sa do hodnoty objednávky nezarátavajú poplatky spojené s doručením tovaru a prípadne poplatky spojené so zvoleným spôsobom úhrady.
 13. Zľavy vyplývajúce z jednotlivých akcií nie je možné kumulovať.

 III. Ceny tovaru 

 1. Ceny tovarov sú udané pri každom výrobku v e-shope v EUR  a sú s DPH. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodržať ceny udané v potvrdenej objednávke kupujúceho.

 IV. Spôsob platby 

 1. Platby za tovar sa uskutočňujú:
 • v hotovosti kuriérovi pri doručení tovaru,
 • bezhotovostným prevodom pred dodaním tovaru na účet predávajúceho IBAN: SK41 1100 0000 0026 2306 8334
 1. Kupujúci dostáva faktúru ako daňový doklad, ktorá slúži zároveň aj ako doklad o kúpe tovaru a ktorú je v prípade reklamácie potrebné predložiť.

 V. Dodávka tovaru 

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar objednaný kupujúcim bude dodaný kupujúcemu s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska spoločnosť).
 2. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote 1 - 5 pracovných dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný.
 3. Predávajúci k hodnote tovaru zaslaného prostredníctvom kuriérskej služby účtuje poplatok za poštovné vo výške 5 €. V prípade, že objednávka nemôže byť úplne vybavená z titulu napríklad výpadku niektorého z objednaných tovarov, kupujúci zaplatí poštovné podľa čiastky uvedenej v objednávke. Za dodatočne zaslaný tovar z už čiastočne vybavenej objednávky sa poštovné neplatí.
 4. Kuriérska spoločnosť zodpovedá za zásielku do okamihu jej odovzdania kupujúcemu. Ten si je povinný prezrieť zásielku pri preberaní a v prípade viditeľného poškodenia, či dokonca straty časti tovaru, spíše s dopravcom reklamačný protokol a zásielku nepreberie. Hneď ako kuriérska spoločnosť zásielku vráti, predávajúci vyexpeduje nový tovar kupujúcemu.
 5. Ak nebolo poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zjavné, oznámte nám túto neskôr zistenú skutočnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky. Poškodený tovar Vám bude okamžite nahradený novým ihneď po jeho vrátení prevádzkovateľovi. Cenu za doručenie poškodeného tovaru hradí prevádzkovateľ.
 6. Osobný odber v mieste sídla predávajúceho uvedeného v čl. I bod 1. je možný po predchádzajúcom písomnom dohovore (e-mailom, písomným oznámením) s predávajúcim. V tomto prípade sa poštovné neúčtuje. Kupujúci uhradí kúpnu cenu za objednaný a prevzatý tovar v hotovosti priamo predávajúcemu, ktorý kupujúcemu vystaví doklad o úhrade, ktorý bude slúžiť zároveň aj ako doklad o kúpe tovaru a ktorý je v prípade reklamácie potrebné predložiť.

 VI. Vrátenie tovaru 

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu prevezme tovar.
 2. O uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Kupujúci informuje predávajúceho jednoznačným písomným vyhlásením zaslaným e-mailom na adresu info@mojadomacnost.eu alebo poštou na adresu predávajúceho.
 3. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 4. Po odstúpení od zmluvy predávajúci kupujúcemu vráti všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzatvorením zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší  bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby predávajúci vráti kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe, pokiaľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších nedoplatkov.
 5. Platba za zakúpený tovar v súlade s bodom 4 bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť  podľa toho, čo nastane skôr.
 6. Kupujúci vráti tovar, nepoškodený a riadne zabalený, späť predávajúcemu zaslaním (poštou alebo kuriérom) na adresu predávajúceho alebo ho prinesie osobne na adresu predávajúceho  najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
 7. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
 8. Kupujúci zodpovedá, v prípade odstúpenia od zmluvy, iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, v dôsledku iného zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný  na zistenie povahy vlastností  a funkčnosti tovaru.
 9. Predávajúci v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) poskytuje kupujúcemu ako spotrebiteľovi vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok.
 10. V zmysle platnej legislatívy (Zákon č. 102/2014 Z.z., § 7 ods. 6) kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru (napr. matrace atypických rozmerov) alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. Formulár na odstúpenie od zmluvy: Formulár na odstúpenie od zmluvy

 VII. Reklamácia tovaru 

 1. Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu po dodaní skontrolovať jeho úplnosť. Akýkoľvek nesúlad medzi dodaným tovarom a tovarom uvedeným na sprievodnom doklade je kupujúci povinný oznámiť bezodkladne predávajúcemu.
 2. Akceptujú sa reklamácie len tovaru zakúpeného v našom e-shope po preukázaní dokladu o zakúpení tovaru, resp. jeho kópie, v záručnej dobe, ktorá je v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka 2 ročná.
 3. Kupujúci vyplní reklamačný formulár a reklamovaný výrobok zašle spolu s kópiou faktúry na adresu predávajúceho: Ametist Slovakia, s.r.o., Továrenská 1402, 018 41 Dubnica nad Váhom.
 4. Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 VIII. Záverečné ustanovenia 

 1. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je zmluvnou stranou kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa právne vzťahy, týmito podmienkami výslovne neupravené,  zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 2. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov ako aj práva kupujúceho vyplývajúce zo zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 3. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené "vyššou mocou" alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
 4. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so spracovaním a uchovávaním osobných údajov poskytnutých pri uzatvorení kúpnej zmluvy, v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa, telefón, email  ktoré sú potrebné pre riadne plnenie povinností predávajúceho z kúpnej zmluvy a pre ďalšie obchodné a marketingové aktivity. Bližšie podmienky ochrany osobných údajov sú zverejnené na stránke v sekcii Ochrana osobných údajov.
 5. Prevádzkovateľ servera využíva pre svoje marketingové potreby štatistické služby www.google.com/analytics, ktoré podliehajú obchodným podmienkam uvedenej služby a ochranu získaných údajov zabezpečuje v zmysle platnej legislatívy EÚ.

 IX. Riešenie sporov 

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (uviesť email alebo iný kontakt), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS).
  Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.