Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV  

 1. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovanie osobných údajov prebieha v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov. 

 1. PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom na účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov je spoločnosť Ametist Slovakia, s.r.o., so sídlom Továrenská 1402, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36346250, DIČ: 2022042660, IČ DPH: SK2022042660, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 15870/R. 

 1. ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. Osobné údaje sú v takom rozsahu, aby sme splnili zákonné povinnosti, aby sme dodržali splnenie kúpnej zmluvy a s tým súvisiace doručenie tovaru a aby sme chránili naše i Vaše oprávnené záujmy. Spracúvame osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Základné údaje – meno, priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, DIČ ak ste SZČO.
 • Kontaktné údaje  – e-mail, telefónne číslo alebo kontaktná adresa.
 • Záznamy e-mailovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej alebo písomnej podobe.
 • Platobné a transakčné údaje. 
 1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje spracovávame prioritne za účelom uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka tovaru a služieb. Činnosť súvisiaca s kúpnymi zmluvami zahŕňa príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu a pod.

Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností spracovávame osobné údaje hlavne aj pre účely vedenia účtovníctva, pre plnenie účtovných a daňových povinností, prípadne pre účely vymáhania pohľadávok a s tým súvisiacich súdnych sporov a exekúcií, správy registratúry, vybavovania reklamácií a sťažností, prípadne aj pre priamy marketing súvisiaci s ponukou našich produktov  a služieb. 

 1. PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Plnenie a uzavretie zmluvy

Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebujeme k tomu, aby sme s Vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. V prípade uzatvorenia zmluvy Vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar alebo poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie. 

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies. 

Z rovnakého právneho dôvodu vám ako našim zákazníkom môžeme zasielať e-mailové a SMS správy.

Ak potom vaše osobné údaje spracovávame na základe tohto právneho dôvodu, môžete proti tomuto spracovaniu namietať a súhlas odvolať. 

Súhlas

Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail marketing) a telemarketing spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Ak nám súhlas neudelíte a ste naším zákazníkom, tak vám môžeme obchodné oznámenia zaslať (popr. Vám v rámci telemarketingu zavolať) aj bez toho, aby ste nám udelili Váš súhlas. V každom prípade však platí, že môžete takúto marketingovú komunikáciu z našej strany jednoducho zakázať tým, že nám to telefonicky na 042 2856 402 alebo emailom info@mojadomacnost.eu oznámite.

Ak nám udelíte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať emailom na info@mojadomacnost.eu

 1. OSOBNÉ ÚDAJE OSÔB MLADŠÍCH AKO 16 ROKOV

Náš eshop nie je určený pre deti mladšie ako 16 rokov. Tieto osoby mladšie ako 16 rokov môžu náš eshop využívať iba s písomným súhlasom ich zákonného zástupcu.  Zákazník potvrdením svojej objednávky bez súhlasu zákonného zástupcu výslovne vyjadruje potvrdenie, že má 16 a viac rokov. 

 1. DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.
 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade oprávneného záujmu budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu, alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov. 
 1. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

Kuriérske a prepravné spoločnosti

 • Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217.
 • GLS, s r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36 624 942.
 • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica, IČO: 36 631 124.

Poskytovatelia IT služieb

 • DTJ, s.r.o., Lieskovská cesta 929, 018 41  Dubnica nad Váhom, IČO: 44 031 611.
 • Ďurech Jozef, ITC, Lieskovská cesta 926, 018 41  Dubnica nad Váhom, IČO: 37 188 771.

Ďalej účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia, príp. advokátske a právne kancelárie, exekútori, znalci a súdni znalci.

MIZUS, spol. s r.o., Družstevná 454, 018 51  Nová Dubnica, IČO : 3629 8492.

Lucia Budjačová, Pruské 249/12, IČO:  44595026. 

 1. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmazosobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/  

 1. UPLATNENIE PRÁV

Vaše práva si môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 42 2856 2402 písomne na adrese Továrenská 1402, 018 41 Dubnica nad Váhom, alebo  e-mailom info@mojadomacnost.eu

alebo kliknutím na nasledovný odkaz: 

Ochrana osobných údajov formulár

Vaša žiadosť bude spracovaná v lehote do 30 dní aj s odpoveďou. V prípade komplikácií alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom prioritne a aj o dôvodoch informovať. 

V prípade neodôvodnenia alebo opakovania žiadosti sme v zmysle legislatívy oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

Záznamy neboli nájdené...